Thấy nhân viên nói chuyện cũng được. Giá cả thì tính ra cũng rẻ . Thích hợp để làm lâu dài.